Forum www.zanurkujmy.fora.pl Strona Główna
Zaloguj Rejestracja Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy
Statut Klubu Nurkowego Partnur

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zanurkujmy.fora.pl Strona Główna -> Rozmownia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
darek skrobolDołączył: 28 Sie 2008
Posty: 34
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 22:08, 11 Sty 2009    Temat postu: Statut Klubu Nurkowego Partnur

witam Was,
w końcu zabrałem się ostatecznie za papiery ws Klubu Nurkowego PARTNUR
jak mówiłem Remikowi, znalazłem jeszcze jedną opcję rejestracji - szybszą - jako Klub Nurkowy, posiada osobowość prawną i rejestruje się Klub w Starostwie
przepraszam za tak długą zwłokę, trudno postawię wam po piwku ;-)))
w załączeniu przesyłam statut oraz protokół z zebrania, (uchwały uzupełnie) proszę o pilne informację czy to akceptujecie, jeżeli tak to składamy papiery w przyszłym tygodniu
proszę zwróćcie uwagę na rozdział 2 § 6 - Cel i środki działania - to najważniejsze zapisy reszta jest standartowa w statucie

\czekam na maile,telefony
pozdrawiam
darek skrobol

statut /
STATUT
KLUBU PŁETWONURKÓW „PARTNUR”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Płetwonurków “PARTNUR”, zwany dalej Klubem, używa skrótu KP “PARTNUR”.
§ 2
Terenem działania Klubu jest teren całego kraju, a siedzibą Klubu jest miasto Pszczyna, ul. ............., 43-200 Pszczyna
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej sportu i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, własnym statutem i zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Klub może być członkiem ogólnokrajowych stowarzyszeń kultury fizycznej i związków turystyczno-krajoznawczych i sportowych
§ 5
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6
• uprawianie i rozwijanie turystyki wodnej, podwodnej oraz krajoznastwo w regionie, w kraju i poza jego granicami
• propagowanie i upowszechnianie turystyki, w tym turystyki podwodnej, krajoznawstwa
• tworzenie warunków dla pogłębiania wiedzy i realizacji zainteresowań osób związanych z nurkowaniem
• szeroko rozumiana działalność podwodna, a zwłaszcza film i fotografia podwodna, archeologia podwodna, uprawianie sportów podwodnych
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
• doskonalenie umiejętności z zakresu nurkowania.
• propagowanie wiedzy o nurkowaniu rekreacyjnym w społeczeństwie.
• współpraca z klubami nurkowymi w kraju i za granicą.
• organizowanie i prowadzenie sekcji młodzieżowej i dziecięcej.
• inicjowanie i współdziałanie z miejskimi ośrodkami sportowymi, gestorami baz nurkowych, zarządzającymi jeziorami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wymiany dowiadczeń, gromadzenia i wdrażania materiałów naukowych odnośnie charakterystyki, stanu jezior, rzek i wód przybrzenych.
• tworzenie i stałe wzbogacanie niezbędnej bazy sprzętowej oraz zaplecza magazynowo warsztatowego.
• propagowanie działalności społeczno wychowaczej, wypoczynkowej i innej na rzecz czonków Klubu i ich rodzin.
• propagowanie wiedzy o świecie podwodnym poprzez prowadzenie działalności wydawniczej oraz wystawy, akcje i pokazy
1. Szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych i kierowniczych w nurkowaniu, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania

2. Klub realizuje swoje zadania statutowe w szczególności przez:
• zrzeszanie osób zainteresowanych turystyką, w tym turystyką podwodną oraz krajoznawstwem
• organizowanie wycieczek, imprez, akcji oraz zebrań dyskusyjnych i towarzyskich
• organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom uprawiania turystyki podwodnej oraz zdobywania stopni nurkowych
• organizowanie i prowadzenie amatorskiej działalności sportowej w zakresie swobodnego nurkowania
• organizowanie i prowadzenie własnych zajęć nurkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• organizowanie nurkowań i wypraw nurkowych
• organizowanie i prowadzenie kursów i obozów płetwonurkowych dla potrzeb osób prawnych i fizycznych;
• organizowanie wystaw i prelekcji propagujących działalność podwodną oraz środowisko wodne
• uczestniczenie w pracach społecznie użytecznych i akcjach wymagających użycia sprzętu nurkowego i kadry instruktorskiej, w tym współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej a także instytucjami lub organizacjami o podobnej działalności
• współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, których cele są zbliżone do celów Klubu, lub które chcą wspierać te cele
• Organizowanie i uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach turystycznych oraz propagowanie sportu płetwonurkowego i ratownictwa wodnego
• prowadzenie szkoleń dla swoich członków, typowanie kandydatów na kursy i obozy szkoleniowe wyższych stopni nurkowych, a także organizowanie kursów dla osób spoza Klubu
• współpracę z instytucjami w zakresie wykonywania prac wymagających kwalifikacji nurkowych


3. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz członków Klubu oraz ogółu społeczności. Każdy na zasadach określonych statutem może korzystać z działalności Klubu i pracy jego członków.
§ 7
Dochód z prowadzonej działalności może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych Klubu i nie może być podzielony pomiędzy jego członków. Działalność może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 8
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do klubu oraz opłacą składkę członkowską i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizowaniem celów Klubu, materialnie, prawnie i organizacyjnie wspierające jego działalność.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla Klubu, którym Walne Zebranie nadało honorowe członkostwo.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub,
4) korzystania ze sprzętu klubowego na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd Klubu,
6) uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Klub,
7) reprezentowania barw klubowych w zawodach i imprezach sportowo-turystycznych oraz noszenia znaków klubowych.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.
§ 12
Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, zaakceptowanej przez Zarząd Klubu.
§ 13
Do obowiązków członków Klubu należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) terminowe opłacenie składek członkowskich.
§ 14
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
b) działania na szkodę Klubu,
c) nie opłacenia składki członkowskiej w okresie powyżej 6 miesięcy
d) rozwiązania się Klubu.
Rozdział 4
Władze Klubu

§ 15
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
Kadencja Władz trwa 3 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
§ 17
Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu.
§ 18
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu, może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków,
4) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walne Zebranie Klubu zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Klubu. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę podając adres, e-mail lub numer telefonu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Klubu oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
8. Każdy członek Klubu ma obowiązek zawiadomienia Zarządu Klubu o zmianie miejsca zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego zawiadomienia pismo wysłane na poprzednio wskazany adres uważa się za doręczone.
§ 19
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, turystycznej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,
7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 20
1. Zarząd Klubu składa się z Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza, 2 członków oraz Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Klubu
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności Prezesa lub Vice Prezesa oraz Skarbnika.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Vice Prezesem lub Skarbnikiem

§ 21
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) przyjmowanie i skreślanie członków,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) składanie sprawozdań z działalności Klubu.
6) ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.
§ 22
1. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Do czynności komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z: prawem, Statutem lub istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§ 24
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, lub działa niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24a
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§ 24b
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej lub zbliżonej do działalności statutowej Klubu.
§ 25
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Klubu. Liczba nowych osób uzupełniających skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 26
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody:
1) pochwała ustna lub pisemna,
2) dyplom lub odznaka,
3) nagroda pieniężna lub rzeczowa,
4) nadanie godności honorowego członka Klubu.
2. Decyzję o wyróżnieniach podejmuje Zarząd Klubu z wyjątkiem nadanie tytułu członka honorowego
§ 27
1. W przypadku działania na szkodę Klubu, naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarząd może ukarać członka:
1) upomnieniem,
2) zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
3) wykluczeniem z Klubu.
2. Ukaranemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w okresie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały o ukaraniu.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 28
1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie i wpisowe,
2) darowizny i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) dochody z działalności oraz inne wpływy z działalności statutowej.
§ 29
1. Do występowania w imieniu Klubu jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd, a w jego imieniu Prezes, Vice Prezes lub inny upoważniony pisemnie członek Zarządu.
2. W sprawach majątkowych i finansowych Klub reprezentuje Prezes lub Vice Prezes i dwóch członków Zarządu.
3. Zobowiązania finansowe Klubu do kwoty 2000 złotych podpisuje Członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd.
§ 29a
W Klubie zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej w treści statutu "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 31
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

Tekst jednolity statutu Klubu Płetwonurków „PARTNUR” przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 5 stycznia 2009 roku.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zanurkujmy.fora.pl Strona Główna -> Rozmownia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group, Theme by GhostNr1